25 Mayıs 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28303

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMECİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÜGİM): Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; girişimcilik ve işletmecilik, özellikle küçük ve orta ölçekteki firmalar ile aile işletmeleri alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık ve dokümantasyon çalışmaları yaparak, gerektiğinde ilgili resmi ve özel kuruluşlarla da işbirliği sağlayarak Ülkenin zenginliğinin ve refahının arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Girişimcilik ve işletmecilik alanlarında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak ve bu işletmelere danışmanlık hizmeti sunmak,

b) Girişimcilik alanında ve işletmeciliğin alt alanlarında, pazarlama, yönetim, finans, üretim ve benzeri eğitim programları düzenlemek, danışmanlık hizmeti sunmak, araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, görsel, işitsel ve dijital yayınlarla kamuoyunun bilgilendirilmesine katkıda bulunmak,

c) Girişimcilik ve işletmecilik alanlarında konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak, üniversiteler ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek,

ç) Yurt dışında ve yurt içindeki resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak konusunda ulusal veya uluslararası projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

d) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek,

e) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak,

f) Merkez tarafından yapılan araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

g) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,

ğ) Merkezin amacına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi veya dokümantasyon merkezi kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve toplantılarına başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yürütmek,

f) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve enstitüleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından önerilen adaylardan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam beş öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda bir kere toplanır. Acil durumlarda olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

b) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun esasları belirlemek,

c) Türkiye’nin kalkınmasına, bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayan öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek,

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek veprosedürlerini hazırlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen üyeler ile Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiket: yönetmelik